GDPR-proof

Bij de chiro vinden we het belangrijk om op een veilige en confidentiële wijze om te springen met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle werknemers. Deze Privacy Policy omschrijft, welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren we u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

Chiro Sint-Augustinus, Clemenceaustraat 109 2860 Sint-Katelijne-Waver is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De chiro verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

De Verordening Algemene Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze klanten. Het gaat over volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Voornaam
  • Adres
  • Telefoonnummer (GSM + Vaste lijn)
  • E-mailadres
  • Rijksregisternummer
  • Medische gegevens
  • Historiek
     

3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Uw persoonsgegevens informatie wordt verzameld met het oog op een correcte administratie van al onze leden.

De naam van een contactpersoon in geval van nood wordt verzameld zodat wij in geval van nood een familielid of naaste kunnen contacteren met als rechtsgrond de noodzaak tot bescherming van de vitale belangen van de leden.

 4. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode van het lidmaadschap bij onze Chiro.

5. Wat zijn uw rechten als lid?

1. Recht op toegang en inzage


U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van Uw persoonsgegevens maken.


2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heeft U steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Echter, u kan zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze administratie en deze gegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

3. Recht van verzet


U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.


4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht van intrekking van de toestemming


Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.


6. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen

7. Uitoefening van uw rechten


U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze verantwoordelijken.

                Chiromeisjes Elzestraat

                Clemenceaustraat 109

                2860 Sint-Katelijne-Waver

8. Klachten

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke LevenssfeeR

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35,

e-mail: commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

6. Doorgifte aan derden

a.
derden. Het betreft volgende gegevens:

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden doorgegeven aan

(Uw naam, voornaam, adres, rijksregisternummer) aan Chiro Nationaal met als doel ieder lid te voorzien van een correcte verzekering.

b. Chiromeisjes Elzestraat zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.